Nawigacja

 

 

Czwartek 18.09.2014

Czwartek 18.09.2014

Zapraszamy do zapisów na terapię Biofeedback (68 385 2205) w Poradni P-P Sulechów i w Filii w Zielonej Górze (68 452 75 74) 

 

 

 

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulechowie

Ważna Informacja 

Informujemy, że od dnia 30.09.2014r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sulechowie będzie mieściła się pod nowym adresem tj. Al. Niepodległości 15

( budynek Urzędu Pracy i Przychodni ZOZ).

Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulechowie odbywa się o godz. 11.00  w dniach   23.09.2014 , 07.10.2014, 21.10.2014 r.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego w Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze odbywają się o godz. 15:00 w dniach 10.09.2014, 24.09.2014, 08.10.2014, 22.10.2014r.

 

 

Ważne informacje

sprawdzian, egzamin, matura

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

§ 2. 1. W przypadku ucznia (słuchacza) posiadającego wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego zaburzenia i odchylenia rozwojowe, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) następuje na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla niego na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. W przypadku ucznia (słuchacza) posiadającego wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) następuje na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla niego na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1. Opinia ta stanowi podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do potrzeb i możliwości ucznia (słuchacza) przez okres kształcenia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

 

PROCEDURY PRZEPROWADZENIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH UCZNIA GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W KIERUNKU WYSTĘPOWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ W PPP
Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
W przypadku potrzeby przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego ucznia w gimnazjum (od 01.09.2011 r.) lub w szkole ponadgimnazjalnej (od 01.09.2012 r.) po raz pierwszy w sprawie wydania opinii o występowaniu specyficznych trudności w uczeniu się, w tym dostosowaniu wymagań edukacyjnych i warunków egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zachowuje się następujące procedury postępowania:
• Wniosek może złożyć nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzący zajęcia z uczniem w szkole lub rodzice (prawni opiekunowie) albo pełnoletni uczeń.
• Wniosek składa się do dyrektora szkoły. Wzór wniosku dostępny do pobrania tutaj wniosek_dyrektora_o_wydanie_opinii(1)(1).doc
• Do wniosku musi być dołączone uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego w kierunku występowania specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysortografii, dysgrafii).
• Konieczna jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia dołączona do wniosku.
• Rada Pedagogiczna danej szkoły wyraża swoją opinię na piśmie (opiniuje zasadność wykonania badań).
• Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• Dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o przekazaniu wniosku o przeprowadzenie badań diagnostycznych w PPP.
• Poradnia wyznacza terminy badania psychologicznego i pedagogicznego oraz informuje o tym szkołę.
• Szkoła informuje o terminach badań w PPP rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (najlepiej na piśmie).
Procedury opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie i Filia w Zielonej Górze
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  ul. Kruszyna 1, 66-100 Sulechów
  telefon/fax: 68 385 22 05
  e-mail: pppsulechow@wp.pl

  Filia
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  ul. Podgórna 5
  65-057 Zielona Góra
  telefon/fax: 68 452 75 74
  e-mail: pppzg@wp.pl

 • 068 385 2205, (fax) 68 3852205 (filia) 68 4527574

Galeria zdjęć